Standardside

Vedtægter for Østermarie Jagtforening.

§ 1.                Navn og hjemsted.

                      1. Foreningens navn er Østermarie Jagtforening.

                      2. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune .

 

§ 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

                      1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJF), hvis vedtægter

                          er bindende for foreningen og går forud  for  foreningens vedtægter.

                      2. DJF hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 3. Formål og opgaver.

                      1. Foreningens formål er at samle alle jægere inden for  foreningens område og

                          fremme disses interesser i tilslutning til DJF’s formål samt at drive jagt i Østermarie  

                         Plantage og værne, fodre og fremelske en sund og talrig vildtbestand.

 

§ 4. Optagelse.

                      1. Foreningen kan som medlem optage en hver person,

                         A. Som er bosiddende i Østermarie Gamle Sogn og som

                          opfylder jagtlovens betingelser.

                         B. Som ikke er bosiddende i Østermarie Gamle Sogn og

                             som opfylder jagtlovens betingelser.

                      2. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens

                         bestyrelse.

§ 5. Udmeldelse.

                      1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med

                          mindst en måneds varsel til udgangen af december.

                      2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance

                          med kontingent efter af bestyrelsen nærmere fastsatte  regler.

                     3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i

                          Over ensstemmelse med DJF’s vedtægter §§ 36 – 41. Eksklu

                           sionen skal således for at opnå gyldighed godkendes af

                         DJF’s hovedbestyrelse.

                      4. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i

                          foreningens formue

.§ 6. Kontingent og hæftelse.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen årligt

             fastsat kontingent.

        2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om

              kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormed-

               lemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt

                træffe  nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

         3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle

              foreningens anliggender.

        2.   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år

              inden 1. april. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen,

               skal være foreningen i hænde senest 8 dage før general-

               forsamlingens afholdelse.

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske  med

              mindst 14 dages varsel:

           A. i DJF’s medlemsblad,

           B. ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne

           C. i dagspressen.

           D. i Østermarie Jagtforenings Hjemmeside.

4.   Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent.

   2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden

         senste generalforsamling.

   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendese.

   4. Indkomne forslag.

   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

   6. Valg af 1. suppleant.

   7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

   8. Eventuelt.

§ 8.  Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det

     på­krævet eller når mindst 10 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette

     med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er

     fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær

     general­forsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær

      generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til

       medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§ 9. Afstemninger.

                      1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlem­mer.

                      2. Hvert medlem har én stemme.

                      3. Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette eller hvis mindst ét

                          medlem begærer skriftlig

                          afstemning.

                      4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

                      5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår

                          af disse vedtægter.  

                      6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige

                          tilstedeværende medlemmer

                           stemmer derfor.

§ 10. Bestyrelse.

                      1. Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har  den overordnede ledelse af

                          foreningen.

                      2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

                      3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

                      4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

                      5. Bestyrelsen holder møder efter behov, når formanden eller  (fx 2 af 5) medlemmer af

                           bestyrelsen begærer det.

                      6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

                           medlemmerne er til stede.

                      7. hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

                      8. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

                           I  tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes

                          fravær næstformandens, stemme afgørende.

§ 11. Tegningsret.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af for manden, 

             henholdsvis næstformanden, i forening med et  andet

             bestyrelsesmedlem.

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives  

 til kassereren.

§ 12. Formue og regnskab.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte penge

              institutter eller sikre værdi­papirer.

 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 13. Revision.

Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. §7, reviderer  

             regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave   

             løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de

             fastsatte retningslinier.

         2. Revisoren kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

         3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

§ 14. Sammenslutning.

1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige til stedeværende medlemmers

     stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under  DJF,

      således at foreningens aktiver og passiver overtages  af den fortsættende, fælles lokalforening

§ 15. Opløsning.

1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers

     stemmer på 2 på hinanden følgen de generalforsamlinger, der afholdes med mindst én

     og højst 2 måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

2. Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt, forvaltes

      af DJF i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJF i foreningens område

      inden for 5- års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye  forening. I modsat

       fald tilfalder formuen efter 5-års periodens udløs DJF, som skal anvende den til

       naturbevarende formål.

                                            Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende

                                            Generalforsamling afholdt i Østermarie

                                            D. 16 November 1910.

                                            Revideret  24  Februar  2006.

                                            Revideret  27  Februar  2009.

                                            Revideret  11  Februar  2010.

                                            Revideret    2  Marts     2012.

                                            Revideret    2  Februar   2013.

                                            Revideret    27 november 2014.

                                            Revideret    22 marts   2022.

Love for jagten i Østermarie Plantage 

§ 1. Bestyrelsen leder jagten. Medlemmerne skal overholde bestyrelsens bestemmelser.

§ 2. Enhver jæger bør være forsynet med fangstkniv.

§ 3. Ingen må, uden at give vildtet fangst, forlade sin post, før der er blæst af eller på

       anden måde givet signal til, at såten er forbi. Enhver er i alle tilfælde pligtig til at meddele

       sine sidemænd, når såten er forbi eller posten på anden måde forlades

                      .

§ 4. På post må ikke ryges eller føres samtale med naboerne. Den største stilhed og

       ubevægelighed bør iagttages.

§ 5. Jægere, der medfører hund, bør have denne under fuld             

       kontrol, så længe de står på post.

§ 6. Uden for post er enhver pligtig at bære sit gevær i åbnet stilling og i det helt

        taget udvise den største forsigtighed med sit gevær.

§ 7. Bestyrelsen bestemmer efter behov prisen på bøder på forbiskud, til vildt

       og forseelser.

§ 8. Er et stykke vildt beviseligt hårdt anskudt, bør enten jagten indstilles, til det er

       fundet, eller skytten med et par stedkendte jægere og hunde søge efter det. 

§ 9. Leveres vildtet i andet skud, bortfalder den i medfør af § 7 fastsatte bøde.

§ 10. Skyder flere jægere på samme stykke vildt, afgør fiskalen, hvem vildtet tilhører.

§ 11. Skud skal meldes til fiskalen på hans forlangende.

§ 12. Jagtudbyttet sælges ved auktion, efter endt jagt, til

         foreningens medlemmer.

Regler vedrørende bukkejagt i Plantagen.

På generalforsamlingen bliver der trukket  lod om 5 mand + 1 reserve. 

2. Plantagen bliver opdelt i 5 områder.

3. Disse 5 mand trækker lod om hver sit område.

4. Der må  jages i 15 dage, men kun i eget område Som ikke må overdrages.

5. Der må kun skydes en buk pr. mand og minimum

    En gaffelbuk.

 6. Der må skydes fra solopgang til kl. 07-00 og fra Kl. 19-00.til solnedgang

 7. Der må ikke jages på søn og helligdage.

  8. Datoen vel blive fastlagt på Generalforsamlingen.

  9. Der skal betales 500,00 Kr. før man må gå på jagt.

 10. Ved forbi skud, skal der rekvireres en schweisshund.

Regler vedrørende Dåkalve Jagt i Plantagen.

På generalforsamlingen bliver der trukket  lod om 5 mand + 1 reserve.

2. Plantagen bliver opdelt i 5 områder. 

3. Disse 5 mand trækker lod om hver sit område.

4. Der må  jages i 15 dage, men kun i eget område Som ikke må overdrages.

5. Der må kun skydes en Dåkalv pr. mand.

 6. Der må skydes fra solopgang til kl. 07-00 og fra Kl. 19-00.til solnedgang

 7. Der må ikke jages på søn og helligdage.

  8. Datoen vel blive fastlagt på Generalforsamlingen.

  9. Der skal betales 500,00 Kr. før man må gå på jagt.

 10. Når man har skudt en Dåkalv skal den forvises et Bestyrelesmedlem på dagen.

 11. Ved forbi skud, skal der rekvireres en schweisshund.

                                                                                                                                                        Bestyrelsen.

Nyeste kommentarer

07.04 | 13:52

Tak Jan MVH Preben

07.04 | 06:31

Jeg Køre ud i plantagen her i Påsken med en afstands måler og afstand...

07.04 | 03:54

Tak for svar Jan. Men kan vi sammarbejde med dem i Plantagen er der ...

06.04 | 12:08

Hej Preben Det er ikke dem i plantagen der giver problemer, men l...